Aktualności

MARKETING INTERNETOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEJ DYREKTYWY OMNIBUS

Już od 1 stycznia br. obowiązuję tzw. Dyrektywa Omnibus (2019/2161) dotycząca ochrony konsumentów zarówno w handlu tradycyjnym, jak i na rynku e-commerce.

Dyrektywa wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących praw konsumentów, a najważniejsze z nich to:

 • Obowiązek podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni,
 • Informowanie o dokładnych danych sprzedawcy,
 • Konieczność weryfikacji opinii
 • Wprowadzenie pojęcia plasowania ofert i informowanie o kryteriach decydujących o plasowaniu ofert

Aby ułatwić  zrozumienie tych przepisów oraz pokazać ich wpływ na Państwa działalność zaplanowaliśmy kolejne już spotkanie z cyklu „Zapytaj eksperta”:

SPRZEDAŻ W INTERNECIE, REKLAMA W SOCIAL MEDIA, które odbędzie się już 27 listopada.

Dyrektywa Omnibus wprowadziła zmiany m.in. do dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, m.in. w temacie marketingu internetowego.

W 2021 r. Komisja Europejska zaktualizowała wytyczne dot. stosowania tej dyrektywy.

Oprócz omówienia nowych regulacji dotyczących platform internetowych, wspomnianego plasowania ofert, czy odpowiedzialności za opinie, szczegółowej analizie poddano również wpływ przepisów na funkcjonowanie mediów społecznościowych oraz marketingu bazującego na influencerach.

Zwrócono uwagę na:

 • zakaz zamieszczania ukrytych reklam, nie ujawnianie komercyjnego celu praktyki.

Dokument wyjaśnia również, że pod pojęciem przedsiębiorcy należy również rozumieć influencera działającego w imieniu tego pierwszego.
W Polsce w tym zakresie, od roku funkcjonują wytyczne Prezesa UOKIK dotyczące oznaczania reklam przez influencerów.

 • listę praktyk zakazanych w każdych okolicznościach – „czarna lista”.

Niedozwolone jest fałszywe podawanie się za konsumenta, a w rzeczywistości będące informacjami o charakterze handlowym lub reklamowym.

 • praktyki, w których nie wynika jasno z treści, że przedsiębiorca zapłacił za promocję produktu – kryptoreklama.

Element komercyjny występuje zawsze, gdy influencer otrzymuje jakąkolwiek formę wynagrodzenia za rekomendację np. zniżki, partnerstwa, odsetki od powiązanych linków, darmowe produkty (w tym niezamówione prezenty), wycieczki czy zaproszenia na wydarzenia.

Pojęcie „zapłaty” powinno być rozumiane szeroko, uwzględniając każdą formę, pod warunkiem że istnieje związek z korzyścią uzyskaną przez przedsiębiorcę a publikacją. Za zapłatę należy uważać również bezpłatne udostępnienie zdjęć objętych prawami autorskimi (TSUE C-371/20).

Sankcje

W przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych praw konsumentów (np. naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji), prezes UOKiK ma możliwość nakłonienia do zaprzestania takiej praktyki oraz nałożenia kary finansowej, której wysokość może wynosić do 10% rocznego obrotu firmy.

Dyrektywa Omnibus zobligowała Państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, aby ukarać przedsiębiorców, którzy łamią przepisy krajowe dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych.

W sierpniu tego roku np. za ukrywanie komercyjnego charakteru reklam nałożono karę na znaną firmę produkującą suplementy diety oraz współpracujących z nią influencerów w wysokości 5 mln zł.

W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in. zaniechania tej praktyki i usunięcia jej skutków oraz naprawienia wyrządzonej szkody oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących informowania o cenach towarów grozi kara pieniężna do wysokości 20 000 zł. W przypadku przewinienia, które powtarza się co najmniej trzykrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy – nawet do 40 tys. zł.

W dzisiejszych czasach aktywność w sieci jest podstawą funkcjonowania każdej firmy działającej na rynku e-commerce. Obserwujemy  coraz więcej reklam  suplementów diety za pośrednictwem influencerów.

Wszystkich zainteresowanych dostosowaniem się do wymagań i uniknięciem sankcji zapraszamy na LIVE: “Zapytaj eksperta

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek