RODO – Foodie

RODO

Foodie Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-681 Warszawa, ul. Hoża 39/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000573443, o numerze NIP 1231147198 informuje, że:

a) jest Administratorem danych osobowych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt
7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, zwanego dalej „RODO”;

b) zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający spełnienie
wymogów określonych w RODO, jak również w innych przepisach mających zastosowanie do
przetwarzania powierzonych danych.

c) dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z obowiązujących przepisów
prawa;

d) odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy
informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z
bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, osoby współpracujące na podstawie upoważnień do
przetwarzania danych Administratorem na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzanych danych osobowych, oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

e) każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w
przypadku chęci skorzystania ze swoich uprawnień określonych w lit. e), każda osoba może
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

Jak możemy

Pomóc?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrożeniu produktów i szkolenia.

Napisz do nas lub dowiedz się więcej jak pomagamy przy wdrożeniu produktu na rynek oraz o naszych szkoleniach.