Aktualności

Niejasne oznaczenia reklam przez influencerów – czy warto ryzykować?

Reklama produktów w mediach społecznościowych podlega ogólnym regulacjom prawnym. Za treści przekazywane przez influencerów odpowiada zarówno on sam jak i producent.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK w przypadku naruszania obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, ma prawo do nałożenia kary pieniężnej do 10% obrotu w roku poprzednim, publikacji swojej decyzji do wiadomości publicznej oraz usunięcia trwałych skutków naruszenia (w tym zamieszczenia oświadczeń).

Zgodnie z art. 7 rozp. 1169/2011 reklama produktów spożywczych nie może wprowadzać w błąd, również poprzez pominięcie niektórych faktów lub stwarzanie wrażenia co do obiektywności lub neutralności wypowiedzi.

Materiały reklamowe muszą być wyraźnie oznakowane poprzez określenia takie jak „reklama”, „materiał sponsorowany”, lub „płatna współpraca”. Stosowanie skrótów, wyrażeń obcojęzycznych, czy niejednoznacznych m.in. „promo”, „ad”, „rek”, „współpraca” jest niedopuszczalne.

Szczegółowe wytyczne dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych zawarte są w opublikowanych w 2022 roku Rekomendacjach Prezesa UOKiK. W sierpniu tego roku za ukrywanie handlowego charakteru reklam ukarano firmę oraz współpracujących z nią influencerów, łącznie na kwotę ponad 5 mln zł. To pierwsza taka kara zarówno, dla twórców jak i dla producenta!

O szczegółach postępowania można przeczytać na stronie UOKiK:

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19861

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek