Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2 stycznia 2023 rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Projekt zakłada wiele ograniczeń dotyczących głównie prezentacji i reklamy suplementów diety oraz zmian proceduralnych i kompetencyjnych, jak również wysokości i zakresu kar pieniężnych – do stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający lub karę od 10 000 do 100 000 zł.

Ustawa po raz pierwszy dookreśla treść i sposób prezentacji obowiązkowej informacji: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienienormalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”, wielkość napisu, jego kolor lub długość trwania w przypadku reklamy audio.

W projekcie sformułowano również szereg zakazów:

– wykorzystywania wizerunku i kierowania reklam do małoletnich do 12 roku życia – BEZ DOPRECYZOWANIA KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH BĘDZIE OCENIANY WIZERUNEK jak również wizerunku, rekomendacji osób z zawodów medycznych oraz kojarzonych z nimi przedmiotów, znaków, symboli lub czynności

– stosowania marek parasolowych- BEZ DOOKREŚLENIA JAK BĘDZIE DEFINIOWANY „WSPÓLNY CZŁON NAZWY” Z LEKIEM/WYROBEM MEDYCZNYM

– prezentacji i reklamy strefach sprzedaży przykasowych- WPROWADZAJĄC OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ PRECEDENSU NAWET W PRZYPADKU PRODUKTÓW SENSYTYWNYCH (które ze względu na swoje właściwości wymagają ostrożnego stosowania lub wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego).

Jako kolejne krytyczne zmiany trzeba wymienić próbę przeniesienia kompetencji do nakładania kar pieniężnych z PWIS na PPIS/PGIS oraz związanie przedsiębiorców terminami w postępowaniu prowadzonym przez GIS odnośnie powiadomienia o wprowadzeniu produktu do obrotu, w szczególności 14 dniowego terminu na przekazanie wniosku o wydanie opinii jednostki naukowej lub Prezesa URPL,WMiPB (od dnia otrzymania zobowiązania do jej przedłożenia).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz oceną skutków regulacji i do aktywnego udziału w konsultacjach:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367901/katalog/12941901#12941901

Zespół Foodie pomaga w opracowywaniu stanowisk i uwag do projektów aktów prawnych zgłaszanych w ramach konsultacji- zapraszamy do współpracy!

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek